Konference Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

U některých pacientů, kteří trpí údajně psychosomatickými potížemi, často zjistím nepravidelné nebo i pravidelné dlouhodobé užívání sedativ (léků proti úzkosti) a/nebo hypnotik (léků na spaní) a/nebo alkoholu (tzv. nealkoholického piva, piva, vína, likérů nebo destilátů – je zajímavé, že někteří nemocní pivo nepovažují za alkohol, jiní vnímají označení „nealkoholického piva“ doslovně). Této problematice se tak dlouhodobě věnuji vlastně z nezbytnosti.

Nemocní nadužívající návykové léky ke mně bývají odesláni pro časté bolesti hlavy, zad, břicha, kvůli problémům s náladou, úzkostí nebo nespavostí. Při počínající závislosti se u nich objevují akutní potíže imponující jako srdeční příhoda, náhlá břišní příhoda či panická ataka, při dlouhodobém užívání u nich později dochází k problémům s depresivním a úzkostným naladěním, s pamětí, ke zhoršování metabolických poruch, vysokého tlaku atd.

Pokud nedostanou tito nemocní potřebnou pomoc, bývají opakovaně vyšetřováni v ordinacích praktických lékařů i specialistů, užívají nadměrné množství zbytečných léků, často si volají rychlou záchrannou pomoc, bývají také často hospitalizováni. Pokračuje u nich zhoršování zdravotního stavu, které výrazně snižuje kvalitu jejich života. Pacienti i pacientky, nepravidelně nebo denně užívající návyková sedativa či hypnotika, hovoří častěji o ztrátě smyslu života, později si přejí dokonce zemřít, protože se u nich rozvine úzkostně depresivní stav, který již nereaguje na běžně užívané léky.

Opakovaně jsem prezentoval postup, který používám u svých pacientů a který pomohl již stovkám nemocných nadužívajícím návykové léky. Poslední přednášku na toto téma jsem přednesl na konferenci pořádané Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky v říjnu 2020:

https://youtu.be/QCAiu0mQDBY

Návyková sedativa a hypnotika by měla být užívána maximálně 3 týdny, pokud jsou podávána denně, a maximálně 3 měsíce, pokud jsou podávána nepravidelně. Jde o léky nevhodné k řešení chronických potíží. Jsou určeny především ke zvládnutí akutního stresu a akutní nespavosti. Kombinované nepravidelné užívání s alkoholem („někdy Hypnogen, někdy Neurol, někdy pivo nebo sklenička vína“) je v Česku bohužel velmi rozšířené a působí uživatelům postupně závažnější a závažnější potíže.

Mezi návykové léky, působící výše uvedené a další obtíže, patří léky na úzkost Neurol (Xanax, Frontin, Helex), Lexaurin, Diazepam, Oxazepam, Elenium, Rivotril, Ansilan, Grandaxin, Frisium a dále léky na spaní Stilnox (Hypnogen, Zolsana, Sanval, Zolpidem, Apo-Zolpidem, Edluar, Adorma, Onirex, Zolpinox), Zopitin, Dormicum a Gerodorm.

Obdobné potíže působí při nadužívání i opiátové léky určené pro tišení akutní bolesti.

říjen 2020

Zdravotní komplikace dlouhodobého užívání benzodiazepinů a Z-hyponotik a jejich léčba

   Ačkoliv oficiální doporučení omezuje užívání benzodiazepinových sedativ a hypnotik a Z-hypnotik na dobu maximálně 4-6 týdnů, setkáváme se v praxi s vysokým počtem pacientů, kteří užívají tuto léčbu měsíce, roky i desítky let. Při tom i pouze občasné, ale dlouho trvající užívání je spojeno se značnými riziky a snižuje významně kvalitu života pacientů, zejména seniorů. Riziky nadužívání a závislosti se budu zabývat v první části své přednášky.

   Přestože je problematika lékového abusu vnímána obecně jako závažná, nejsou k dispozici relevantní data o počtu závislých (F132 dle MKN-10) a škodlivě užívajících (F131) pacientů v ČR. Z dat ÚZIS vyplývá, že závislých na benzodiazepinech je v ČR řádově necelá tisícovka, což představuje asi desetinu promile celé populace. Oproti tomu údaje o závislých pacientech na těchto lécích z jiných západních zemí se pohybují v řádu až desítek procent.

   Na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z databáze SÚKL o dodávkách jednotlivých preparátů do lékáren jsem se pokusil o provedení alespoň velmi hrubého odhadu počtu pacientů závislých a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika v ČR. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. Můj odhad spíše potvrzuje obavu, že jsme také v ČR svědky pandemie abusu benzodiazepinů a Z-hypnotik, rozšířené zřejmě v celém západním světě.

   V druhé části přednášky stručně představím léčebný postup, který jsem během let své praxe vytvářel a postupně přizpůsoboval potřebám pacientů. Vychází z doporučeného postupu léčby závislosti na sedativech a hypnotikách, rozšiřuje ho však způsobem, který má zásadní vliv na efektivitu této léčby, včetně radikálního snížení počtu recidiv. V letech 2012-2018 bylo v Psychiatrické ambulanci ONP tímto postupem úspěšně odléčeno kolem 500 pacientů. Zdravotní stav i kvalita života většiny z nich se po vysazení sedativ a hypnotik výrazně zvýšily. U dalších desítek nemocných léčba probíhá.

   Mé zkušenosti ukazují, že používaný léčebný postup je efektivní a není pro lékaře nijak časově náročný. Úspěšné vysazení návykových léků je tak možné realizovat i v ordinacích praktických lékařů. Vyžaduje pouze správnou edukaci pacientů, kterou by měl provádět lékař, a předání rozpisu s instrukcemi pro postupné snižování substituční léčby, klonazepamu či diazepamu. Ty může předávat i sestra. Pro úspěch je rozhodující správné klinické vedení a postupné převedení na nenávykovou medikaci, která je bez preskripčního omezení. Pouze ve výjimečných případech je nutná psychoterapeutická podpora nebo hospitalizace.

Abstrakt pro Konferenci praktických lékařů v Olomouci, duben 2019

Přednáška o závislostech na benzodiazepinech a Z-hypnotikách v Olomouci v dubnu 2019 – některé reakce:

Vážený pane doktore, vyslechla jsem vaší přednášku v Olomouci na kongresu praktických lékařů, která se zabývala závislostí na benzodiazepinech. Na přednášce zazněl postup převedení z BDZ na Rivotril gtt s tím, že schémata převodu byste nám laskavě poskytl na vyžádání. Přednáška se mi velice líbila a musím souhlasit s vašimi zkušenostmi a závěry, zabývám se částečně ve své ordinaci také řešením této závislosti s větším i menším úspěchem, zatím jsem řešila pomocí SSRI. Nyní se snažím řešit jednu velmi torpidní a silnou závislost, proto si dovoluji vás oslovit, zda je možné schéma zaslat. Děkuji. S pozdravem MUDr. Alena Bendová

Dobrý den, v návaznosti na Vaši přednášku na kongresu v Olomouci bych Vás touto cestou ráda poprosila o zaslání tabulek na vysazování BZD. Předem moc děkuji. S pozdravem MUDr. Romana Vrtělová

Vážený pane doktore, včera jsem si se zájmem poslechla Vaši pěknou a velmi přínosnou přednášku o dlouhodobém užívání BZD a hypnotik a léčbě závislosti na nich. Jsem praktická lékařka, s touto problematikou se denně setkávám zejména u svých starších pacientů a chtěla bych jim zkusit pomoci, aniž bych je hned odesílala do odvykací poradny. Nabízel jste nám na přednášce materiály, které by nám praktikům mohly pomoct a napovědět při léčbě těchto závislostí. Ráda bych Vás tedy o ně požádala, až budete mít chvilku času. Předem moc děkuji a přeji hezké dny. S úctou Dr. Radka Kociánová.

Přesunout se na začátek